top of page

 תנאי השימוש באתר של עמותת
"אחים ואחיות לנשק - למען הדמוקרטיה"

תודה שבחרת לבקר באתר של עמותת אחים לנשק (ע"ר) שמספרה 580781946 (להלן: "העמותה"), בכתובת: https://www.ahimlaneshek.org (להלן: "האתר"). 
תנאי שימוש אלה (להלן: "התקנון" או "תקנון האתר"), יחולו על כל פעילות באתר לרבות ביקור, גלישה וכיוצ"ב.
כל האמור בתקנון מתייחס לשני המינים ולכל מגדר, והשימוש בלשון זכר  נעשה מטעמי קיצור ונוחות בלבד, ובהתאם, כל האמור בתקנון בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 

1. כללי

1.1 התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש באתר לבין העמותה. אנא קרא את התקנון במלואו ובעיון לפני ביצוע כל פעולה באתר. 

1.2 גלישה באתר מהווה הסכמה שלך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

1.3 העמותה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו ויחייבו הוראות התקנון.

 

2. שימוש באתר וכללי התנהגות של המשתמש    


2.1 השימוש באתר מותר לאדם שמלאו לו 18 שנים, תושב ישראל (להלן: "המשתמש" או "הלקוח"). 
2.3 השימוש באתר מוגבל למטרות פרטיות/אישיות בלבד. חל איסור לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים לרבות לצורך קיום עסק כלשהו.  
2.3 אין להעתיק, להשתמש או להציג בפומבי באופן כלשהו תכנים מתוך האתר לרבות ע"י פרסום באתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות או פרסומים אלקטרוניים, באמצעי תקשורת או מדיה מכל סוג.
2.4 המשתמש מסכים ומתחייב למלא באופן הוגן, מדויק ומלא את הוראות ודרישות התקנון והאתר. למען הסר ספק מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה ממסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים. 
2.5 העמותה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש אשר יפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין. 
2.6 העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והעמותה החליטה לחסום אותו.
2.7 העמותה רשאית להעביר את פרטי המשתמש, שהפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, לכל רשות סטטוטורית ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 


3. ניהול האתר, תכנים ופרסום ואחריות העמותה ביחס אליהם


3.1 העמותה תעשה מאמצים סבירים על מנת שהאתר יפעל בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. העמותה לא תישא באחריות לתקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האתר הן כתוצאה מתקלות באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת ולכל נזק, מכל סוג, ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש כתוצאה מכך.    
3.2 בנוסף, העמותה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן המצוי באתר ו/או בשירותים השונים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. 
3.3 העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר או על ידי כל צד שלישי.
3.4 העמותה רשאית לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי אחר תכנים שונים לרבות פרסומות, מפרטים ותכנים אחרים. תכנים אלו הינם לצרכי פרסום בלבד. מודגש, כי רק מפרט ספציפי רשמי של העמותה, הוא זה שיחייב את העמותה, ולא שום תוכן אחר המופיע באתר. 
3.5 תמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את העמותה. 

 

4. פרטיות 
4.1 השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות בלינק הבא: https://www.ahimlaneshek.org/privacypolicy  
4.2 ככל שהמשתמש "יסמן" אפשרות זו , הלקוח מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע מהעמותה והוא מאשר לעמותה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של העמותה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.

 

5. קניין רוחני
5.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, תמונות, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, הינם רכושם הבלעדי של העמותה ו/או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לעמותה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור (להלן: "הקניין הרוחני").
5.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי, מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב של העמותה. 
5.3 בעת השימוש באתר, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של העמותה ו/או של צדדים שלישיים.

 

6. הפרות וסעדים
6.1 אין בהוראות תקנון זה בכדי למצות ו/או לגרוע מזכות העמותה לקבלת סעדים על פי כל דין.
6.2 מוסכם כי רישומי האתר ומערכות העמותה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
6.3 העמותה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תקנון זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד לקוח או צד שלישי כלשהו.
6.4 העמותה תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר (לפי שיקול דעתה)  תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת והכל תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על כך. לצורך כך יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: Hello@ahimlaneshek.com
6.5 במקרה של חשש לכאורה לפגיעה ו/או לביצוע פעולות המפרות הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, אשר קיים חשש, לכאורה, כי הן פוגעות מצד לקוח כלפי צד שלישי (להלן, בהתאמה: "הצד הפוגע" ו-"הצד הנפגע") רשאית העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד הפוגע. הצד הפוגע מסכים ומתחייב כי לא תועלה כנגד העמותה כל טענה לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור.

 

7. הדין החל
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב, שלהם תהיה הסמכות הבלעדית בנושא.

 

8. שירות לקוחות
בכל שאלה לגבי האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העמותה בדואר אלקטרוני Hello@ahimlaneshek.com


bottom of page